לפנייה מהירה לחצו
top image

BDI שלילי

תמונה של bdi שלילי

bdi שלילי הוא למעשה ריכוז של נתונים המשקפים התנהלות פיננסית של אדם לאורך זמן, וקובעים את אמת הסיכון שהוא מהווה לבנקים ולחברות האשראי, בעת נטילת הלוואה מכל סוג.

BDI אינו משקף מצב כלכלי, וניתן לראות מקרים רבים בהם אדם בעל הכנסה מצומצמת ומצב של מינוס בחשבון עובר ושב זוכה לקבל הלוואה מן הבנק, בעוד שלקוח המציג הכנסה גבוהה יותר ואף יתרה חיובית בחשבון- עשוי להידחות.

כיצד נקבע BDI?

קביעת BDI שלילי או חיובי, מתבצעת בהסתמך על התנהלות הלקוח לאורך זמן, ובוחנת פרמטרים שונים הנוגעים כולם לאופן העמידה בהתחייבויות פיננסיות:

המחאות חזרות– תיעוד של המחאות חוזרות בחשבון יעידו על פיזור התחייבויות ללא כיסוי ויביאו לפגיעה בנתוני ה BDI של הלקוח.

חריגה ממסגרת אשראי– מסגרת האשראי היא הלוואה קצרת מועד שמספק הבנק ללקוחותיו, מה שמאפשר להם שימוש שוטף בכסף אשר אינו ברשותם, עד לתקרה המוגדרת, כפי שהוסכמה בין הלקוח לבנק. חריגה ממסגרת אשראי היא משיכת יתר, אשר עולה על סכום המסגרת כפי שנקבעה. חריגה גבוהה ו/או ממושכת משקפת התנהלות פיננסית פזרנית ולא אחראית ותביא לרישום BDI שלילי.

bdi שלילי

אי פירעון הלוואות– דחיה של הבנק של תשלומי הלוואה קיימת, בין אם מדובר בהלוואה מסוג משכנתא, הלוואה בנקאית אחרת או הלוואה חוץ בנקאית. קיום של פיגור תשלומים בכל סוג של הלוואה יביא לירידה בדירוג האשראי ולרישום של BDI שלילי.

פשיטת רגלהליך פשיטת רגל עסקית או פרטית היא הליך של כינוס חובות, מחיקת חובות וקבלת הפטר מחובות מבית המשפט. אדם אשר מצוי או היה בעבר בתהליך כזה יספוג מגבלה בקבלת אשראי מכל סוג בעתיד וההליך יתועד ברשומות ה BDI.

הוצאה לפועל– הוצאת צו הוצאה לפועל כנגד חייב והפעלת הליכי גבייה כנגדו, על ידי כל גורם, תהווה אסמכתא למוסר תשלומים נמוך ופגיעה ביכולת לגיוס אשראי.

ביחס ישיר לכל הללו, התנהלות פיננסית תקינה ועמידה מלאה בהתחייבויות לאורך זמן, תביא לרישום חיובי.

מהן המגבלות החלות על בעל BDI שלילי?

BDI שלילי נקבע כאשר שקלול נתוני הלקוח מעניק כמות נקודות נמוכה המעידה על סיכון במתן אשראי. נתונים אלו הם בבחינת המלצה עבור הבנקים וחברות האשראי ואינה מחייבת אותם, אולם במרבית המקרים יעדיפו הללו להימנע מסיכון מיותר ולמנוע מתן אשראי ללקוח:

הגבלת סכום מסגרת בחשבון עובר ושב

אי מתן כרטיס אשראי

אי מתן המחאות

סירוב להלוואות

חוסר יכולת לקבלת משכנתא

מגבלות חיצוניות שעשויות לחול על הלקוח: סירוב לביצוע עסקאות רכב בליסינג

אישור הלוואות בנסיבות מסוימות כנגד ריבית גבוהה באופן חריג ולא משתלמת.

כיצד ניתן למחוק רישום BDI שלילי?

חשוב לדעת כי רישום BDI נקבע בעיקרו על פי ההתנהלות הפיננסית הנוגעת לשנתיים האחרונות, ועד לחמש שנים לכל היותר. מחיקת BDI שלילי תתבצע באופן אוטומטי בתוך 3-5 שנים מיום הרישום, על תנאי התנהלות כלכלית תקינה ואחראית.

מחיקת BDI שלילי בטווח הזמן האמור ניתנת אף היא לביצוע, אולם מצריכה בחינה מקצועית של הנתונים שהביאו לרישום המגביל, תוך ערעור עליהם, במטרה להעלות את ניקוד האשראי ולחצות את הקו הקובע את הגבול התחתון.

לסיכום המאמר

בבחינת רישומי BDI נמצא לא אחת שאלו נשענו על מידע שגוי או פעולות טכניות שיצרו פגיעה בלקוח, דוגמת עיקול שהוטל על לקוח על ידי חברה חיצונית ללא סיבה והוסדר כחוק, המחאה שחזרה מסיבה טכנית וטופלה, מסגרת אשראי שלא עודכנה ועוד.

יואב שיינר, מומחה מוביל להבראה כלכלית ולהסדרת חובות, מלווה לקוחות רבים בעלי היסטוריית אשראי בעייתית החווים פגיעה בהתנהלות אל מול המערכת הפיננסית, מטפל במקצועיות ברישומי אשראי ומחיקת BDI שלילי ומספק ללקוחותיו מוניטין חיובי ויכולת לצאת לדרך חדשה, מבלי לשאת את אירועי העבר על כתפיהם.