לפני שאתם חושבים ללכת להליך תבואו לחברת י.ש.ש לקבלת ייעוץ.
הליכי פשיטת רגל הם הליכים המיועדים לעזור לחייב שאינו יכול להחזיר את חובותיו הכספיים להתחיל דף חדש בחייו ולקבל הגנה מנושים, תוך שמירת זכויות הנושים והחזרת חובו להם ככל הניתן. הליכי פשיטת רגל הנם ארוכים וסבוכים ומתנהלים מול בית המשפט המחוזי כאשר בזמן התהליך הארוך הזה, אשר יכול להמשך מספר שנים, זכויות של החייב מוגבלות ומצבו הכלכלי עומד למבחן מתמיד של הנאמן המופקד על התהליך.

מי יכול להגיש בקשה להכיר בחייב כפושט רגל?
בקשת פשיטת רגל יכולה להגיע משני מקורות שונים: החייב או הנושים. כאשר החייב באמת ובתמים אינו מסוגל לעמוד בהתחייבותו ויהיה מעוניין בקבלת הפטר מחובותיו, אז הוא יהיה זה אשר גם יגיש את הבקשה של פשיטת רגל.
מצב אחר לחלוטין הוא מצב בו לנושים ישנה סיבה לחשוד כי החייב מסתיר או מבריח נכסים ואינו משלם את חובו להם שלא בתום לב. במקרה זה, תהיה זו לנושים עילה להגביר את הפיקוח על התנהלותו הכספית של החייב ודרך טובה לעשות זאת היא על ידי הגשת בקשה להכרה בחייב כפושט רגל.

חברת י.ש.ש תערוך עבורכם תוכנית הבראה כלכלית ורק בסופה תוכלו לדעת עם אתם מתאימים להליך של פשיטת רגל.

הליכי פשיטת הרגל

 

כאשר חייב מחליט להתחיל תהליך של פשיטת רגל, כדאי שיוועץ בעורך דין המתמחה בפשיטות רגל, כיוון שמדובר בתהליך סבוך ומורכב שבמידה ואינו מתנהל כהלכה הוא עלול להסתיים בנזק בלתי הפיך לחייב.

השלב הראשון ביזום הליך פשיטת רגל הוא הגשת בקשה לכונס הנכסים הרשמי ותשלום פיקדון בגובה של כ- 1600₪ המתעדכן מעת לעת. קיימים תנאים ברורים בהם ניתן להגיש בקשה לפשיטת רגל בינם גובה החוב, העברת מרמה, התחמקות מנושים, עיקול נכסים ומכירתם על ידי ההוצאה לפועל ואי הענות להתראת פשיטת רגל. במידה והחייב מגיש בקשה להיות מוכר כפושט רגל עליו לצרף לבקשתו דין וחשבון מאומת בתצהיר בדבר נכסיו והכנסותיו, נכסיהם והכנסותיהם של בן או בת זוגו וילדיו הגרים עמו וכן כתב ויתור על סודיות.

כונס הנכסים הרשמי מכין תצהיר על פי דו"ח החייב לבית המשפט. בהתאם לנתונים שבתצהיר יכול בית המשפט לפסוק על צו כינוס לנכסי החייב, במהלכו יקבע דיון נוסף לתקופה שלאחר חצי שנה בה יקבע האם להכיר בחייב בתור פושט רגל. בתקופה זו חייב פשוט רגל בתשלום לכונס הנכסים המרכזי בהתאם להמלצות בתסקיר ולאישורו של בית המשפט.

במהלך כל הליך פשיטת רגל רשאי החייב להגיע להסדר החזרת החוב עם נושיו. במידה והסכם הסדרת החוב אושר יבוטל הליך פשיטת הרגל.
בזמן שבין הוצאת צו הכינוס לבין הדיון בבקשת פשיטת רגל יועברו נכסי החייב לידי כונס הנכסים הרשמי או לידי נאמן מאושר. תנוהל חקירה מקיפה הנוגעת לחייב ולנכסיו, וכן לנכסים אשר הועברו על ידו בשנים אשר קדמו לפשיטת הרגל.

בזמן הדיון על ההכרה בחייב כפושט רגל יכול בית המשפט להחליט להכיר בחייב כפושט רגל, לדחות את הבקשה לפשיטת רגל במידה ובית המשפט שוכנע כי לא ניתנה בתום לב או לדחות את ההחלטה למועד מאוחר יותר.

במסגרת הליך פשיטת רגל תיקים המתנהלים כשורה מסתיימים בצו הפטר. צו הפטר פוטר את פושט הרגל מכל חוב בר-תביעה בפשיטת רגל, למעט חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה, חוב המגיע למדינה בשל קנס, חוב או חבות שנוצרו במרמה וחבות בתובענת מזונות וחובות בדין קדימה.